آقای زبان شناس

(زبانشناسی همگانی دانشگاه آزاد تاکستان)

ایران کلباسی

سوابق شغلی
- استخدام در وزارت آموزش و پرورش، در اصفهان،1337
- رئیس انستیتو تربیت معلم، وابسته به وزارت آموزش و پرورش در تهران، از سال 1351-1353
- انتقال از آموزش و پرورش به فرهنگستان سابق زبان ایران، در تهران، در سال 1353
- انتقال به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در تهران بعد از انقلاب اسلامی
- استفاده از فرصت مطالعاتی، در دانشگاه لندن، مدرسه مطالعات شرقی و افریقایی (SOAS) در سالهای 1365-1371
- استاد، پژوهشگر و مدیر فعلی گروه گویش شناسی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
- مدیر فعلی گروه گویش شناسی در انجمن زبانشناسی ایران
- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
کتب
1- زبان فارسی و زبانهای محلی، دانشکده مکاتبه‌‌ای، 1355
2- گویش کردی مهاباد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،1362
3- فارسی اصفهانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1370
4- ساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1371
5- گویش کلیمیان اصفهان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1373
6- فارسی ایران و تاجیکستان، دفتر مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه، 1374
7- گویش کلاردشت (رودبارک) ببپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1376
8- وندهای اشتقاقی فعلی در لهجه‌ها و گویشهای ایرانی و کاربرد آنها در واژه سازی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1386
9- فرهنک توصیفی گونه‌ های زبانی ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. (دردست چاپ)


مقالات
1- فعل در گویش کردی مهاباد، سومین کنگره تحقیقات ایرانی انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، جلد2، ص 249-265، 1351
2- فعل در گویش کلیمیان اصفهان، ششمین کنگره تحقیقات ایرانی، انتشارات دانشگاه آذرابادگان، ص 304- 338، 1357
3- ساختمان آوائی اتباع در فارسی، هشتمین کنگره تحقیقات ایرانی، انتشارات فرهنگستان ادب و هنر ایران، جلد2، ص 63-72 1358
4- آوای میانجی در فارسی نوشتاری، مجله دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکده ادبیات، ش6، ص92- 105، 1358
5- نقش مجموعه آوایی"ای" در چند کلمه فارسی، مجله زبانشناسی، مرکز نشر دانشگاهی، س1، ش1، ص 72-75 ، 1363
6- کوتاه کردن نامهای خاص در فارسی امروز، مجله زبانشناسی، مرکز نشر دانشگاهی، س2، ش1، ص 47-50، 1364
7- Abkurzung der eigennamen in der persisechen umgangssprache, spektrum Iran, Bon I, Hept 2, 1988
(1367)
8- دستگاه فعل در گویش لاری، مجله دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات، س21، ش1، ص 145- 170، 1367
9- مقایسه نقش وندهای شخصی در فارسی میانه، کردی و فارسی امروز، مجله فرهنگ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ش 2-3، ص 427،440، 1367
10- ارگیتو در زبانها و گویشهای ا یرانی، مجله زبانشناسی، مرکز نشر دانشگاهی، س5، ش2، ص 70_87، 1367
11- شناسایی فعل مرکب در فارسی، مجله دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، س27، ش3-4، ص 147-155، 1368
12- ساخت واژه در گویش لاری، مجله فرهنگ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ش6، ص 189-198، 1369
13- نقشهای "هم" در فارسی امروز، مجله زبانشناسی، مرکز نشر دانشگاهی، س7، ش2، ص 56-58، 1369
14-A comarison between the kurdish of Mahabad and that of suleimoniye, contaets between cultures, Toronto, canada, 1990(1369)
15- مقایسه ای بین دو لهجه از گویش کردی، مجله فرهنگ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ش13، (ویژه زبانشناسی) ص 163-175، 1371
16- تنوع لهجه‌ها در گویش گیلکی، مجله دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات، س25، ش934- 976، 1371
17- ساخت واژه در گویش کلیمیان اصفهان، مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان، س4، ش1-2، ص 1- 13، 1371
18-The word structure in Jewish dialect of Isfahn, pan- Asiatic linguisties, Bangkok,p. 1178-1182,1992
(1371)
19- یک مسئله گویشی و یک راه حل، مجله دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، س31،
20- بررسی ساخت واژی در زبان رومانو، مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان، س5، ش 1-2، ص 37- 258، 1372
21- تفاوتهای آوایی فارسی ایران و تاجیکستان، مجله دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات، س26، ش3-4،ص 861-870، ،1372
22- پیشوندهای تصریفی و اشتقاقی در افعال گویش مازندرانی کلاردشت، مجله زبانشناسی، مرکز نشر دانشگاهی، س10، ش1، ص 88-105، 1372
23- تنوع زبانها و گویشهای ایرانی، مجله مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س3، ش6، ص 109-113، 1373
24- نشانه جمع در لهجه‌ها و گویشهای ایرانی، مجله دانشگاه فردوسی، دانشکده ادبیات، س27، ش2، ص 327-336، 1373
25-تفاوتهای وجوه فعلی در فارسی تاجیکی و فارسی ایران، مجله دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز،س37-38،ش1-4،ص 155-170، 1373-74
26- Essai De comparaison Du systeme verbal Des Dialectes kurdes De Mehabad, Sanandaj Et Kermanshah, Acta kurdiea, Cur Zon press, London, volume I,p. 125-137,1994.(1373
27- مقایسه ای بین کردی مهاباد، سنندج و کرمانشاه، مجله علمی و پژوهشی دانشگاه الزهرا، س5، ش13-14، ص 59-80، 1374
28- شناسه فعلی سوم شخص مفرد در مصادر فارسی، مجله فرهنگ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، س9، ش1، ص 27-80، 1374
29- کرواتها بر ایرانی بودن خود پافشاری می کنند؛ مجله نگاه نو، ش29 ص 196-201، 1375
30- نام و نام خانوادگی در ایران از نظر ساخت دستوری، مجله دانشگاه فردوسی، دانشکده ادبیات، س29، ش1-2، ص 93_100، 1375
31- راهنمای گرد آوری گویشهای ایرانی، یادنامه‌دکتر بهار، نشر آگاه ، ص 677-687، 1376
32- تحلیل فعل ایرانی با دیدی نو، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، س30، ش1-2، ص55-68، 1376
33- نوعی نا همگونی در گویش کلاردشتی، مجله زبانشناسی، مرکز نشر دانشگاهی، س13،ش1-2، ص 116-122، 1377
34- فارسی گفتاری و نوشتاری، مجله فرهنگ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، س14، ش1-2، ص 49-68، 1380
35- نقش و جای شناسه فعلی و ضمیر پیوسته در گویشهای ایرانی، مجله زبانشناسی، مرکز نشر دانشگاهی، س17، ش1،ص77-102، 1381
36- لهجه تهرانی، فارسی گفتاری یا فارسی عامیانه؟ جهان کتاب، س 7، ش 179-160، ص 10، 1381
37- گویش تاجیکی، دانشنامه جهان اسلام، مدخل "تاجیکی" ج6،س75-77، 1381
38- اصفهان و اصفهان شناسی بزرگ، جهان کتاب، س8، ش179-180 ، ص 50، 1382
39- نشانه استمرار در لهجه‌ها و گویشهای ایرانی، مجله گویش شناسی، ضمیمه نامه فرهنگستان، انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ج1، ش1، ص76-97، 1382
40- گذشته نقلی در لهجه‌ها و گویشهای ایرانی، مجله گویش شناسی، ضمیمه نامه فرهنگستان، انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ج1، ش2، ص 66-89، 1383
41 درباره‌ی گویش لاری و خنجی، مجله زبانشناسی، مرکز نشر دانشگاهی، س19، ش1، ص 139-144، 1383
42- نشانه استمرار، در گروهی از گویشهای ایرانی، جشن‌نامه دکتر یدالله ثمره، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا، ص 199-208، 1383
43- ast و est و نقش آنها در زبانها و گویشهای ایرانی، مجله فرهنگ (ویژه زبانشناسی) انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، س 17، ش 1 و 2 ، ص 87-98، 1383
44- گونه گونی‌های فراوان زبانی در ایران، حتی در نقاط مجاور یکدیگر، پیک نور (ویژه زبان و ادبیات)، انتشارات دانشگاه پیام نور، س2، ش3، ص 25-51، 1383
45- شباهتها و تفاوتهای زبانهای تالشی، گیلاکی و مازندرانی، مجله زبانشناسی، مرکز نشر دانشگاهی، س20، ش1، ص 57-98، 1384
46- وند زمان گذشته و گونه‌های آن در لهجه‌ها و گویشهای ایرانی، مجله زبان و زبانشناسی، انتشارات انجمن زبانشناسی ایران، س1، ش1، ص 59-74، 1384
47- ویژگی‌های شاخص گویش سمنانی، مجله زبان و زبانشناسی، انتشارات انجمن زبانشناسی ایران، س1، ش، ص137-141، 1384
48- وندهای گویشی و واژه سازی، مجموعه مقالات دومین هم اندیشی واژه گزینی و اصطلاح شناسی، به کوشش علی کافی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نشر آثار، ص 530-542، 1384
49- پیشوند فعلی -8 ha و گونه‌‌های آن در گویشهای ایرانی، مجله زبانشناسی، مرکز نشر دانشگاهی، س21، ش 2-1، ص،74-57، 1385
50- جانداری و بی‌جانی در گویشهای ایرانی، مجله زبان و زبانشناسی، انتشارات انجمن زبانشناسی ایران، س2، ش2، ص 162-157، 1385
51- پیشوند فعلی - hemi در لهجه‌ها و گویشهای ایرانی، مجله زبان و زبانشناسی (دردست چاپ)
52- حالت در زبانها وگویشهای ایرانی، مجله زبانشناسی، (دردست چاپ)
53- دربارۀ انار و بادگیر، جهان کتاب (دردست چاپ)
54- مقایسه چهارگونه زبانی در استانهای بوشهر و هرمزگان، بنیاد ایران‌شناسی (مجموعه مقالات، دردست چاپ)
55- کوزه را هم شکستم (دردست تهیه)


طرح در دست تهیه
- زبان و ادبیات گویشی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
+ نوشته شده در  جمعه نهم بهمن ۱۳۸۸ساعت 18:10  توسط sirlinguist  |